اداره آموزش وپرورش بوستان وگلستان

- محقق كوچك

مقدمه:

يكي ازخصلتهاوخصايص بشر رابايد داشتن روحيه كنجكاوي وجستجوگري دانست دليل آن رامي توان درهمان داستان آدم وحوا مشاهده نمودبي شك همين روحيه بدون توجه به جنبه منفي آن زمينه ساز بسياري ازاختراعات واكتشافات بشريت درطول حيات براين كره خاكي بوده است ودردنياي امروز بسياري ازكشورها قسمت عظيمي ازبودجه سالانه خودرا به ايجاد بسترمحقق پروري وگسترش وبسط تحقيقات درزمينه هاي مختلف اختصاص داده اند امروزه براي همگان آشكار شده است كه كشورهايي كه ازاين امرغفلت نموده اند درزمره كشورهاي جهان سوم قرارگرفته اند متاسفانه كشورما نيز ازجمله اين كشورها است كه به امرتحقيقات درآن توجه چنداني نشده است .حال چه بايد كرد؟بلي صحيح است .مي بايست كارراازمدارس شروع كرد.به يقين بايد گفت كه مدارس يكي ازحلقه هاي مفقود وگمشده زمينه ساز گسترش تحقيقات است كه باتوجه به آن وگسترش وپرورش روحيه تحقيقات دردانش آموزان وآموزش چگونگي انجام تحقيق دردانش آموزان بتوان يكي ازحلقه هاي مفقوده امرتحقيقات درجامعه راپركرد كه شايد زمينه ساز رشد وپرورش دانشمندان ومحققان آينده ايران اسلامي باشد اين دلايل زمينه ساز طراحي يك طرح به نام محقق كوچك شد تابتواند قدمي درراه رسيدن به اهداف والاي آموزش وپرورش درسطح مدارس اداره آموزش وپرورش بوستان وگلستان باشد بي شك نقش مديران و آموزگاران واولياي دانش آموزان دراجراي موفقيت آميز طرح مربوطه بسيار حايزاهميت مي باشد. بنابراين دست ياري وكمك به سوي همه مديران وآموزگاران واولياي دانش آموزان براي اجراي موفقيت آميز طرح محقق كوچك دراز مي كنيم ومنتظرارائه پيشنهادات وانتقادات آنان درراه اجراي بهتر طرح محقق كوچك درسطح منطقه هستيم.

اهداف:

*       ايجاد روحيه تحقيق وكنكاش دردانش آموزان

*       ايجاد روحيه ژرف نگري درمسايل مختلف اجتماعي ،اخلاقي ،سياسي دردانش آموزان

*       آموزش روش هاي تحقيق ومقاله نويسي به صورت غير مستقيم

*       علاقه مندكردن دانش آموز به مطالعه كتابهاي مختلف دررابطه بامساله هاي مطرح شده

نتايج مورد انتظار:

*       دانش آموزبتواندمراحل يك تحقيق علمي رانام ببرد.

*       دانش آموزبتواندبه تنهايي يك تحقيق علمي راانجام دهد.

توضيح تفصيلي طرح:

پژوهش دانش آموزي،فرايندي است كه كودك رادرمتن مساله قرار مي دهد ،خود وي وباذهن كودكانه اش ،براي حل مساله فرضيه هايي كودكانه پديد مي آورد وباشيوه اي كودكانه نيز به حل آنها مي پردازد.پژوهش دانش آموزي ،ازاين رو كه توسط كودك دانش آموز انجام مي پذيرد ، ساده وكودكانه است ،حجم كمي دارد،متنوع وجذاب است، كودك ازانجام آن لذت مي برد ،حس اعتماد به نفس وي تقويت مي شود وهنگام ارائه ي آن به آموزگارش ، به خودباوري وشكفتگي مي رسد

بخش اول: ويژگيهاي پژوهش دانش آموزي

 مهم ترين ويژگي پژوهشي كه توسط دانش آموز دوره ابتدايي انجام مي گيرد ،ساده وكودكانه بودن آن است .بايد درنظر داشته باشيم ،پژوهشي كه دانش آموزان 7تا11ساله انجام مي دهند ،به هيچ عنوان قابل مقايسه باپژوهش هاي دانشگاهي وآكادميك نيستند وسادگي ،كم حجم بودن وپاسخ دادن به پرسش هاي محدود ازبرجستگي هاي اساسي آن هاست .معلمان بايد درپروژه ها وپژوهش هايي كه براي دانش آموزان خود درنظر مي گيرند ،به اين نكته ي مهم توجه كنند كه اين پروژه توسط كودك دبستاني ونوجوان دوره راهنمايي انجام خواهد شد وهدف ازاين كار ،تعميق يادگيري ،دوري ازحافظه پروري ،مكاشفه ي شخصي ولذتي است كه مي خواهيم كودك ونوجوان ما،خود به آن دست يابد. ويژگي هاي مهم يك پژوهش دانش آموزي كه لازم است معلمان درارائه ي پروژه به دانش آموزان خود مدنظر قرار دهند،به اين قرار است:

*    موضوعي كه براي پژوهش توسط دانش آموزان ارائه مي شود ،بايد بسيار ساده باشد.

*  اگر قرار است پژوهش به صورت كتابخانه اي وبابهره گيري ازمنابع مكتوب انجام شود،تاكيدلازم به عمل آيد تا ضمن جلوگيري ازرونويسي محض وكامل ازروي منابع ،دانش آموزان تنها درصفحات محدود به نكته ها وپرسش هايي كه درباره ي موضوع پژوهش طرح شده اند ،پاسخ بدهند.

*    معلمان ،باارائه روش هايي براي انجام پژوهش،برتحقيق ميداني وپاگذاشتن دانش آموزان به جامعه تاكيد كنند.

*  معلمان به عنوان راهنماي تحقيق ،دانش آموزان را به سمت وسويي هدايت كنند كه درمتن مكتوب پژوهش ونيز ارائه ي شفاهي وقرائت آن دركلاس هاي درس ،ازواژگان ساده ودرحد سن ومقتضيات روان شناختي خود استفاده كنند.

*    به پژوهش هايي كه به نوعي آمارگيري ساده اي رادرخود نهفته دارند ،اهميت داده شود.

*  به انجام پژوهش هايي با موضوعاتي كه مشكلات روز،عيني وقابل لمس براي دانش آموزان را مطرح مي كنند،توجه شود مانند:آلودگي هواومحيط زيست ،تغذيه ي كودكان ،مشكلات دوران بلوغ و...

*   معلمان بايد درنظر داشته باشند ،ممكن است برخي ازپژوهش ها شخصا توسط دانش آموزان انجام نشوند وبه طور مشخص ،محتواي علمي آنها باروحيه،سن ،اطلاعات وتوانايي هاي دانش آموزان همخواني نداشته باشند.دراين گونه موارد،لازم است قبل ازانجام تحقيق ، درمرحله انتخاب موضوع وياپس ازپايان پژوهش وارائه آن ،مقابله ي علمي ومتيني بااين قبيل دانش آموزان به عمل آيد وبه آنها گفته شود،انجام ناقص يك پژوهش توسط خودشان ،بهترازانجام كامل تحقيق توسط ديگران است.

*   معلمان به دست ورزي هاي انجام شده درتدوين تحقيق توسط شخص دانش آموز ،بها وارزش بيش تري بدهند(طراحي جلد ،نقاشي روي جلد تحقيق وحاشيه هاي اوراق ،كارهاي دستي ضميمه ي پژوهش ،ساخت كارت ها،رسم نمودار ها و...).همچنين ازپدران ومادران دانش آموزان نيز موكدا بخواهند ،ازانجام اصل تحقيق ونيز فعاليتهاي جنبي پژوهش براي فرزندانشان خودداري كنند واجازه دهند،رشد فكري ،عاطفي وبدني فرزندان آنها متوازن ومنطقي انجام پذيرد .البته اختصاص ندادن نمره به اين قبيل كارها وارزش گذاري واقعي بركارها وپژوهش هايي كه باوجود ضعيف ونامناسب بودن ازلحاظ ظاهر ومحتوا ،مشخص است كه شخصا توسط كودكان ونوجوانان انجام پذيرفته ،مي تواند درتعديل اين رويه كه هم اكنون به شدت درمدرسه ها جاري وساري است ،موثر باشد.

*  معلمان مي توانند،ازپرسش ها ونكات حل نشده اي كه درانتهاي هريك ازپژوهش هاي دانش آموزان به آنها اشاره شده است ،به عنوان دست مايه اي براي پژوهش هاي بعدي استفاده كنند.اين امر ،تمريني است براي پژوهشگري در آينده وپاسخگويي به شبهات پرسش هاي ديگر پژوهشگران.

*  معلمان بايد ترتيبي اتخاذ كنند تاشيوه هاي متنوعي ازپژوهش دانش آموزي (به غيرازانجام تحقيق به صورت مكتوب  وكتابخانه اي )به فراگيران معرفي شوند تاآنها به فراخور توان ،علاقه وامكانات شخصي وخانوادگي خود،يكي ازآنها رابه عنوان شيوه ي پژوهش انتخاب وتحقيق خودرابراساس شيوه ي مذكور به انجام رسانند.

مراحل پژوهش دانش آموزي:

 پژوهش دانش آموزي ،بسته به اين كه ازچه شيوه اي بهره مند شود،بايد مراحل متفاوتي راازآغازتاپايان پشت سر بگذارد ،ولي پژوهش هايي كه حالت مكتوب ونوشتاري دارند ،معمولا داراي مراحل شش گانه ي زيرهستند:

الف)انتخاب موضوع :اين بخش بايد بيش ترين زمان رابه خود اختصاص دهد.اگر دانش آموزي ،موضوع پژوهش خودراازروي علاقه تعيين نكرده باشد،درعمل بامشكل مواجه مي شود واين بدترين ضربه اي است كه مي تواند به يك پژوهشگر تازه كار وارد آيد.

ب)يافتن منابع تحقيق:جست وجو براي يافتن منابع تحقيق وانتخاب منابع مناسب،مرحله ي دوم ازيك پژوهش دانش آموزي است.دراين مرحله ،مساعدت وهم راهي معلم ،كتابدار ،مربي پرورشي ومسئول مركز يادگيري آموزشگاه ويا كارگاه مدرسه ، مي تواند دانش آموز پژوهشگر راياري دهد.مديران ومعاونان هم مي توانند دانش آموز راياري دهند.

ج)جست وجو درمنابع:مطالعه ،مشاهده ،گفت وگو،طراحي پرسش نامه اي ساده و...ازفعاليت هايي هستند كه براي جست وجو درمنابع وانتخاب نكات مهم صورت مي گيرند.

د)خلاصه نويسي:دراين مرحله ،كودك ونوجوان محقق بااستفاده ازيادداشت هايي كه برداشته (ونيز فيش هايي كه درآن ها نكته هايي رامرقوم كرده )است ،به خلاصه نويسي مي پردازد.متن خلاصه شده ،پيكره ي اصلي تحقيق راتشكيل مي دهد.

ه)مرورمجدد:دراين مرحله ،محقق ازفعاليت هاي مراحل اول تاچهارم اطمينان حاصل مي كند وآماده ي تدوين نهايي تحقيق خود مي شود.

و)پاك نويس ياتدوين تحقيق:دانش آموز محقق ،درمرحله نهايي پژوهش خود،ضمن ذكر نكته هايي درباره ي علت انتخاب موضوع ،مراحل انجام تحقيق ،همكاران وراهنماهاي وي ،منابع و...گزارش نهايي تحقيق خود را تكميل مي كند وسپس باطراحي ،تجليد وصفحه بندي ،آن راآماده به معلم خودارائه مي دهد.

شيوه هاي پژوهش دانش آموزي:

در آ ئين نامه ي امتحانات دونوبتي ،نمره ي پژوهش برون مدرسه اي تنها مختص دانش آموزان سالهاي پاياني دبستان نيست ،بلكه مخصوص فراگيران سال هاي اول ،دوم وسوم دبستان نيز هست .درواقع ،براي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي هم كه هنوز الفباي فارسي راياد نگرفته اند ،به هريك ازدرس ها نمره ي پژوهش اختصاص مي يابد .همان طور كه گفتيم ،منظور ازپژوهش دانش آموزي ،تنها انجام تحقيق به صورت مكتوب ونوشتاري نيست .تحقيق دردوره ابتدايي ودردرس هاي متفاوت وبراساس شرايط ،اقتضائات ،خواسته ها امكانات وتوانمنديهاي دانش آموزان ونيز هنرمندي وشناخت معلمان ازموضوع وگستره ي پژوهش ،مي تواند به يكي ازاين شيوه ها ودرارتباط باهر موضوعي كه به دانش آموز ويا گروهي ازدانش آموزان داده مي شود ،انجام پذيرد.درهمه ي موارد،حجم پژوهش بايد بسيار كم ودرحد فراگيران باشد:

1-انجام تحقيق به صورت كتابخانه اي وارائه ي آن به صورت مكتوب

2-مصاحبه باافراد گوناگون (مكتوب ويا ضبط شده )درباره ي موضوع تحقيق وارائه ي نظرات آنهاوجمع بندي توسط دانش آموزمحقق

3-نوشتن داستاني درارتباط باموضوع پژوهش

4-ترسيم نقاشي درارتباط باموضوع پژوهش

5-استفاده ازنقاشي به شيوه ي كميك استريپ (نقاشي هاي چند مرحله اي وداراي قصه)درباره ي موضوع پژوهش وارائه ي آن  با توضيح شفاهي دركلاس

6-استفاده ازهنر كاريكاتور براي نشان دادن موضوع تحقيق

7-نوشتن نمايشنامه اي كوتاه باشخصيت هاي محدود درباره ي عنوان تحقيق

8-انجام مطالعه ي موردي به شيوه ي اقدام پژوهي وبااستفاده ازشيوه ي گزارش نويسي درارتباط با موضوع

9-تحقيق به شيوه ي مشاهده ي پديد ه ها وارائه ي آن به صورت مكتوب يا شفاهي

10-تحقيق بااستفاده ازپرسش نامه اي باسوالات كم تعداد ومختصر وتحليل نتايج آن(پژوهش ميداني)

11-استفاده ازبريده ي جرايد درارتباط باموضوع  تحقيق وچسباندن آنها روي مقواوارائه ي گزارش به شيوه ي پرده خواني

12-ارائه يك داستان ناتمام درباره ي موضوع پژوهش به دانش آموزان ودرخواست ازآنها براي اتمام قصه به هرشكلي كه خود مي خواهند.

13-ارائه ي يك نقاشي ناقص يايك كميك استريپ تكميل نشده درباره ي موضوع تحقيق به دانش آموزان ودرخواست ازآْنها براي تكميل نقاشي وكميك استريپ به هرشكلي كه خود مي خواهند.

14-تهيه ي اسلايد درارتباط باموضوع تحقيق ونمايش آن دركلاس .

15-فيلم برداري درارتباط باموضوع پژوهش به شكل ويديويي.

16-عكس برداري ازموضوعات تحقيق وبرگزاري نمايشگاه دركلاس ومدرسه.

17-طراحي پوستر درباره ي موضوع پژوهش .

18-طراحي وتوليد روزنامه ي ديواري درارتباط باموضوع پژوهش ونصب آن به ديوار كلاس وياراهروهاي مدرسه.

19-طراحي وتوليد تك نسخه اي يك مجله ونشريه درارتباط باموضوع تحقيق (وتحويل آن به مسئولان مدرسه براي تكثير وتوزيع درسطح آموزشگاه ،درصورتي كه قابليت تكثيرداشته باشد.)

20-طراحي واجراي يك مسابقه ي دانش آموزي درارتباط باموضوع تحقيق درسطح كلاس يامدرسه .

21-طراحي واجراي يك مراسم دانش آموزي (مثلا صبحگاه ،ظهرگاه،جشن ميلادو...)درباره ي موضوع تحقيق.

22-گردآوري آيات واحاديث مرتبط باموضوع پژوهش .

23-گردآوري ضرب المثل هاي مرتبط باموضوع تحقيق.

24-تهيه ي ماكت ،طراحي وتوليد چارت ،وساخت وسايل درباره موضوع تحقيق.

25-بازديد ازمكان هاي مربوط به موضوع تحقيق وتهيه وارائه ي گزارش به صورت مكتوب ياشفاهي.

26-سرودن شعرهايي درباره ي موضوع تحقيق توسط دانش آموزاني كه دراين زمينه استعداد دارند.

27-طراحي واجراي سرود درباره ي عنوان تحقيق .

28-جمع آوري واجراي سرود درباره ي عنوان تحقيق.

29-گفت وگو باپدر،مادر،پدربزرگ ،مادر بزرگ وسايرافراد ارشد خانواده وبيان خاطرات تلخ وشيرين اين افراد درباره ي موضوع تحقيق وارائه ي آن به صورت صداي ضبط شده ويامتن نوشته شده.

30-ترتيب گردش علمي ازسوي معلم وجمع آوري مجموعه هاي طبيعي در ارتباط باموضوع پژوهش وياتهيه وارائه ي گزارشي ازگردش علمي انجام شده.

31-معرفي يانقد فيلم هاي سينمايي وتلويزيوني مرتبط باموضوع تحقيق .

32-معرفي يانقد كتابهاي موجود دركتابخانه ي مدرسه يامحل (ويا كتاب فروشي ها)درباره ي موضوع وپژوهش .

33-معرفي ونقد برنامه هاي راديويي مرتبط باعنوان پژوهش .

34-سخنراني باگويش محلي درارتباط باموضوع تحقيق (درصورتي كه معلم ودانش آموز ،بايك گويش صحبت مي كنند ويا معلم باگويش دانش آموز آشنايي دارد.)

35-استفاده ازتجربيات محلي (فولكلور ،آداب ورسوم ،آئين هاو...)وتهيه ي گزارشي درارتباط باعنوان تحقيق.

36-تهيه ي زندگي نامه ي صاحب نظراني كه درارتباط باموضوع پژوهش ،فعاليت هايي داشته اند.

37-ارائه ي يك قصه ي كامل به دانش آموزان درباره ي موضوع تحقيق ودرخواست مصوركردن آن درشش ياهشت صفحه ازسوي آنها.

38-اعزام دانش آموزان به برنامه ها ومراسمي كه در گوشه وكنار شهر برگزارمي شوندودرخواست تهيه وارائه ي گزارش ازدانش آموزان (اين روش ،بيش تر براي درس هاي پژوهش درعلوم اجتماعي ،ديني و...كاربرد دارد).

39-نگرش سنجي ازاولياراجع به موضوع تحقيق.

40-بررسي وجمع آوري ديد گاههاي فرهنگي متفاوت نسبت به موضوع پژوهش .

41-جمع آوري قوانين ومقررات موجود كشور درارتباط باموضوع پژوهش.

42-استخراج وارائه ي واژه هاي مرتبط باموضوع پژوهش ازچند فرهنگنامه ،دايره المعارف وواژه نامه ي معروف ودر دسترس .

43-جمع آوري وتدوين تاريخچه وپيشينه ي موضوع تحقيق ازروي پژوهش هاي قبلي انجام شده.

44-تهيه مقاله اي درارتباط باعنوان پژوهش به صورت بروشور تبليغي با تصويرهاي گوناگون وبه شكل تاشووآكاردئوني.

45-استفاده ي دانش آموز ازشبكه هاي رايانه اي درارتباط باموضوع پژوهش وارائه ي گزارش درباره ي آن.

46-ترجمه ي متون خارجي مرتبط باموضوع پژوهش باانتخاب معلم ويا دانش آموز (براي دانش آموزاني كه درزبان خارجي توانمندي دارند).

47-تهيه ي بولتن هاي مرتبط باموضوع پژوهش درسه يا چهارصفحه.

48-طراحي واجراي برنامه هاي شبه راديويي وتلويزيوني (گزارش ،مصاحبه ،خبر،مسابقه و...)درباره ي موضوع پژوهش .

49-ارائه ي گزارش ازمسابقه هايي كه درارتباط باموضوع تحقيق درسطح روستا ،شهر ويا كشور وحتي جهان برگزارمي شوند.

50-تحليل برنامه هاي صداوسيما درارتباط باموضوع تحقيق دريك محدوده ي زماني وارائه ي آن به كلاس درس.

51-استفاده ازدانستني ها واطلاعات شخصي پژوهشگر وياپژوهشگران (درصورتي كه پژوهش به صورت گروهي انجام پذيرد)،درارتباط باموضوع تحقيق.

52-ودرنهايت ،اجازه دادن به دانش آموزان ،براي اين كه شيوه ي پژوهش خود رابه  هر شكلي كه خود مي خواهند وحتي به شكلي كه در51حالت قبلي به آنها اشاره نشده است ، اجراكنند.

البته بايد درنظر داشت ،انتخاب هريك ازموارد 52گانه ي يادشده ،تنها براساس شرايط خاصي امكانپذير است وحرف اول وآخر دراين ميان ،به طور قطع ازآن هنر آموزگاران هنرمندي خواهد بود كه عاشقانه درتربيت فرزنداني دانا وتوانا براي كشورمان تلاش مي كنند.

2-انس بانماز

مقدمه:

 كيفيت درآموزش وپرورش ومدارس به تغيير وتغييراتي گفته مي شود كه دررفتارهاي دانش آموزان بروزمي كند.تنها معياركيفيت ،تغيير رفتار مطلوب دانش آموزان است.كيفيت درهمه ي ابعاد رفتاري دانش آموزان ظاهر مي شود.دردنياي تعليم وتربيت همه چيز درحال تغيير ونزديك شدن به جوامع جهاني است .باپيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات واطلاعات ،ماهواره ،سيستم هاي عظيم مخابراتي ،شبكه هاي جهاني(اينترنت)وتوليد انبوه علم ونوآوري هاي جديد ،اين تغييرات سرعت مي گيرد.ديگر حتي تهيه ي برنامه اي جامع واجراي آن ،براي رسيدن به مقصد كافي نيست بلكه براي رسيدن به مقصد لازم است چندين باربااستفاده ازاطلاعات بازخوردي دربرنامه تجديد نظر كنيم .ما نمي توانيم مدرسه اي راكه داراي يك روح قوي وسيال است ودائما درمعرض تغييرات وتحولات مي باشد ،درقالب يك برنامه ي بسته ومحبوس كنيم .ازطرفي نمي توانيم فقط باافزايش منابع وظرفيت درورودي هاي مدرسه ،توقع معجزه درآموزش وپرورش راداشته باشيم بهينه سازي فرايند واصلاح وبهبود مستمر آن رويكرد مهمي است كه بايد درمديريت فرايند محورمورد توجه قرارگيرديعني ايجاد قدم به قدم بهبود وتكرارمداوم آن.ازآن جهت مارابرآن داشت كه با يك بازنگري درامر نمازمدارس وبه منظور جلوگيري ازتكراري بودن مطالب براي دانش آموزان طرح برنامه پنج ساله نماز دردوره ابتدايي راطراحي نمائيم واميدواريم بااجراي آن وجمع آوري اطلاعات بازخوردي ،درپايان سال نسبت به بهبود وبهينه سازي واصلاح اين طرح به همراهي شما مديران ومربيان محترم درجهت اعتلاي نماز گام هاي موثري برداريم.

 

 

اهداف كلي طرح انس بانماز درپنج سال دوره ابتدايي:

*      آشناشدن دانش آموزان بافلسفه نماز

*      عادت به خواندن نماز

*      علاقه مندي نسبت به نماز

نتايج مورد انتظار:

*      دانش آموزان بتوانند نمازراصحيح بخوانند.

*      دانش آموزان به انجام فريضه نمازعلاقه مندشوند.

روش اجرا:

اين طرح دردوبخش برنامه بلند مدت (پنج ساله)وبرنامه ميان مدت (يكساله )طراحي گرديده است كه مديران،معاونين ،آموزگاران، مربيان محترم بتوانند برنامه كوتاه مدت راباتوجه به شرايط مدرسه خودتدوين نمايند.

موانع موجود درسرراه نمازدرمدارس:

1-عدم تعميق روح نماز دردانش آموزان

2-عدم آگاهي ازفلسفه نماز

3-اجراي نامناسب نمازدرمدارس اغلب بدون هدف

4-طولاني نمودن زمان برگزاري مراسم نماز

5-داشتن برنامه هاي طولاني وبعضا بدون هدف دربين دونماز

6-عدم وقت كافي درگرفتن وضوبراي دانش آموزان

7-وجود قوانين ومقرراتي كه باعث مي شود دانش آموزان نتوانند درنماز شركت نمايند.

8-عدم برخورد مناسب مربيان تربيتي درهنگام برنامه نماز

9-بوي نامطبوع پا وفضاي نمازخانه

10-عدم تهويه موجود درفضاي نمازخانه

11-عدم تشويقهاي مناسب وتكراري وبدون هدف

12-نداشتن برنامه هاي جاذب

13-اجباري بودن واعمال زور وفشاردراجراي نماز

14-تلفيق مسائل تنبيهي وانضباطي دربرنامه نماز

15-خسته كننده بودن برنامه نماز

راهكارهاي پيشنهادي جهت تعميق روح نماز:

1-بخش اول :برنامه براي والدين

جهل زدايي ازوالدين باغني نمودن محتواي كلاسهاي آموزش خانواده واتخاذ تدابيري براي جذب ومشاركت والدين دركلاسها وتوجه اوليا به مسئوليت خطير تربيت فرزندان ازطريق:

*      برگزاري مسابقات ازكتب مختلف نماز

*      گذاشتن جلسات درباره اهميت نماز ونقش تربيتي مادران

*      گذاشتن جلسات پرسش وپاسخ براي اوليابوسيله روانشناسان تربيتي

*      ادامه روند تربيتي مدرسه وايجادهمگوني بين نظرات اوليا ومدرسه

*      برگزاري همايش نماز براي والدين

*      نظرخواهي دائمي ازوضعيت نماز درمدرسه وتاثيرآن برفرزندشان

*      رعايت مسايل مورد نظر ازديدوالدين مثل ساده جلوه دادن نمازوعدم تلقين كلماتي مثل نمازخواندم راحت شدم و...

 

 

2-بخش دوم : برنامه مدرسه

*   تجهيزعوامل تربيتي مدرسه وخانه جهت پاسخگويي به پرسشهاي مذهبي وچراهاي دانش آموزان

*   تهيه كتب-مجلات اسلايد فيلم بروشوربراي اوليا ودانش آموزان

*  برگزاري نمايشگاه ازآثار والدين ودانش آموزان وبزرگان دين واستفاده ازجاذبه هاي صوتي وكلامي ونمايش صحنه هايي براي ايجادانگيزه

*   احيا نقش تربيتي معلمين وشركت درصفوف نمازجماعت وتوجه به نقش الگويي آنها

*  توجه به ساعات پرورشي وپربارنمودن محتواي اين كلاسها-برنامه ريزي ستاد اقامه نمازوگروهها وخود مدارس دررابطه باساعات واعلان هفته ياماه دوستي بانماز-ارسال پيام هاي كوتاه موثر-ذكر احوال صالحان اجراي مسابقات تحت عنوان مسافران بهشت-معرفي كتاب واهداءجوايز ارزنده

*   تقسيم مسئوليت اقامه نمازبين دانش آموزان وتوجه به تشكلهاي دانش آموزي استفاده ازاذان دسته جمعي به جاي بلندگو

*  برطرف نمودن موانع ومشكلات وتجهيز نمازخانه ها مانند تهيه فرش وسايل حرارتي وبرودتي (بخاري،كولر)-تهيه مهر وجانماز وچادربه اندازه ي كافي-استفاده ازلامپهاي رنگي-تزئين نمازخانه تهيه پارچه هاي خط قبله-لوله كشي آب گرم وصابون براي وضو آئينه كاري محل وضو استفاده ازتبليغات مناسب درمحل وضو ونماز-پذيرايي درآخر نماز

*   ميانه روي واعتدال درشروع وپايان نماز ورعايت نظم وپرهيز ازخسته نمودن كودك ونوجوان

*   اجراي طرح غبارروبي وعطر آگين نمودن نمازخانه هرماه يكبار توسط خود بچه ها

*  انتخاب امام جماعت خوش رو وخوش خلق وخوش سيما وبرگزاري مسابقات ذكرداستانهاي كوتاه واحكام بابيان زيبا وشيرين بين دونمازوخوش رويي خادمان مساجد-معلمين ووالدين

*  برقراري ارتباط بين نمازخانه وتفريح گاهها وتغيير سازمان مساجد باشرايط زماني ورعايت اصول بهداشتي وانتخاب بهترين مكان براي نمازخانه

*   طرح نمودن رازهاي نماز دركتب درسي براساس سنين ومقاطع مختلف

*   تكريم واحترام به نمازگزاران وپرهيز ازتحميل وبرخوردهاي نامناسب ورعايت حسن خلق عوامل

*   كمك گرفتن ازاصل فطرت-عواطف وتعقل براي جذب دانش آموزان

*  ايجادزمينه براي پذيرش رواني ازطريق ذكر بهشت ونعمتهايش والقاي مهر وعنايت خدا دردل دانش آموزان با همراه نمودن مهر ومحبت ونوازش درحين نماز

*   پرهيزازذكرعذابهاي خدا به خصوص قبل از8سالگي ورعايت شرايط سني وجنسي  دانش آموزان

*   استفاده ازهنر (نمايش سرود-خط-نقاشي )وادبيات (شعر قصه ضربالمثل-حكايات)به  عنوان ابزارهاي جذب

*   توجه به عواطف بچه ها (عاطفه خميرمايه گرايش مذهبي است)

*   آراستن سرووضع ظاهري امام جماعت ومجري نمازجماعت

*   تعطيلي بوفه مدرسه كتابخانه وسايرفعاليتها ولغوبرنامه هاي ديگردرهنگام برگزاري نماز

*   اجراي نمازجماعت هرچند وقت يكبار درحياط مدرسه ودعوت غيرمستقيم دانش آموزان

*   استفاده ازگلدان وفضاي سبزوزيبا درنمازخانه واستفاده ازجاكفشي وحفظ كفش دانش آموزان

*  تشويق به امر نمازبادرنظرگرفتن توانائيهاي فكري وروحي وتوجه به آمادگي جسماني عاطفي رواني محيطي واستفاده ازتقويت كننده هاي مناسب

*   شركت فعال مدير-معاونين وآموزگاران وحضورمرتب امام جماعت درنماز

*   اعلان پيامهاي مهم مدرسه درمكان نمازخانه

*   برپايي مناسبتهاي مذهبي وملي وكنفرانسهاي مختلف وبرگزاري مراسم دعا ودادن صبحانه درنمازخانه

*   برگزاري اردو وبازديد براي دانش آموزان نمازگزار

*   مقدم داشتن كودكان ونوجوانان دراجتماعات بخصوص صفوف نمازجماعت

*   تمهيد مقدمات لازم براي ملاقات دانش آموزان بابزرگان ومراجع ديني

برنامه نمازدرپايه اول

اهداف آموزش نمازدرپايه اول:

دانش آموز درپايان سال بايد:

1-بانمازواينكه نمازخوانده مي شود ازطريق قصه آشنا شود.

2-باقرائت صحيح حمد وسوره به صورت كامل همراه بامعني آشناشود.

3-بانمازازطريق شعر ونقاشي آشناشود.

4-باتعداد  ركعتهاي نمازواوقات پنج گانه نماز ازطريق شعر ونقاشي آشناشود.

ý  برنامه آموزش نمازدرپايه اول:

1-آشنايي دانش آموزان با نمازواينكه نمازوجوددارد.

2-آموزش قرائت حمد وسوره درهرروزدرزنگ نماز(يعني خواندن روزي يك بارحمدوسوره باهم دركلاس )

3-آموزش شعرهاي مربوط به نماز

4-آشنايي بانمازهاي پنج گانه وتعداد ركعتهاي آن.

ý         چگونگي آشنايي بافلسفه نمازدرپايه اول:

درباره نمازدرپايه اول نمي توان به طور مستقيم به مساله نمازاشاره كرد بلكه بامقدمه چيني وبه طور غيرمستقيم به دانش آموز بگوئيم كه چرا نمازمي خوانيم.واين مقدمات شامل موارد زير مي شود كه باتوجه به درس ديني آنها مطرح مي شود:

1-آفريده هاي خدارانام ببريد(استفاده ازشعر خداداده)

2-چگونگي استفاده ازاين نعمات الهي

3-وجود پدرومادربه عنوان يكي ازنعمات مهم وملموس براي دانش آموزان

4-نعمت درخانواده بودن وزندگي كردن

5-مفهوم هديه دادن

6-تشكروسپاس ازكساني كه براي ما زحمت مي كشند

7-سپاس وقدرداني وتشكرارآفريننده داناوتوانا

8-شناخت راه تشكر ازخدا

9-نماز بهترين راه پيشنهادي

10-آيا اين تشكر مقطعي است ويادائمي .

دراين ارتباط مي توان درباره هركدام ازموضوعات چند جلسه صحبت نمودوبوسيله شعر ونقاشي وقصه هاي مختلف وايجاد ارتباط مناسب همراه باايجاد شرايط خوشايند ومطلوب وباروش پرسش وپاسخ مفاهيم رادرذهن دانش آموزان منتقل نمود.

برنامه نماز درپايه دوم

ý        اهداف آموزش نمازدرپايه دوم:

دانش آموز درپايان سال بايد:

1-بااجزاي نمازآشناشود.

2-بااذكاروقرائت هريك ازاجزاآشناشود.

3-بااحكام اوليه نماز آشناشود.

4-آموزش هاي فوق ازطريق شعرونقاشي باشد.

ý     برنامه آموزش نمازدرپايه دوم:

1-آشنايي با اجزاي نماز(نيت-قيام ركوع سجودو...)

2-آشنايي بااذكاروقرائت هريك ازاجزاء

3-استمرارآموزش شعرهاي مربوط به نماز

4-آشنايي با احكام ساده نماز(پاك بودن لباس و...)

ý        چگونگي آشنايي بافلسفه نماز باطرح سوالات ذيل دركلاس :

1-يادآوري موضوعات ومطالب پايه اول پيرامون فلسفه نماز

2-براي نمازخواندن چه كارهايي بايد يادبگيريم؟

3-اجزاي نمازونحوه انجام آن

4-آشنايي با معاني هريك ازاذكار نماز

5-احكام نمازيعني چه ؟

6-چگونه مي توانيم به احكام نماز دست يابيم ؟

7-چگونه ازاحكام نمازاستفاده كنيم ؟

8-چرابايد درنمازخواندن احكام آن رارعايت نمائيم ؟

9-چه كساني احكام نماز رانوشته اند؟

10-احكام نمازچند تااست؟

آموزگاران محترم مي توانند باپاسخ به سوالات فوق وبابرنامه ريزي درطول سال به اهداف موردنظر دست يابند.

برنامه نمازدرپايه سوم

ý        اهداف پايه سوم:

1-مربي بايد درابتداي سال مطمئن شود كه به اهداف پايه اول ودوم رسيده است

2-دانش آموزبتواند وضوراصحيح بگيرد

3-بااحكام وضو آشنا شود

4-بانمازخواندن آشنا شود

5-باسن تكليف آشناشود

6-مرجع تقليد خود رابشناسد وانتخاب نمايد.

7-بتواند به طور صحيح نمازراقرائت كند.

8-آشنايي بانمازجماعت واحكام آن.

ý      برنامه آموزش  نمازدرپايه سوم:

1-بازنگري نسبت به آموخته هاي قبلي دانش آموزورفع نقاط ضعف دانش آموزان درزمينه قرائت نمازورساندن دانش آموزان جديد به اين مرحله (مهرماه)

2-آموزش وضو (آبان ماه )وآشنايي بااحكام بسيار ساده آن

3-حضوردرنمازخانه وديدن طريقه نمازخواندن

4-دراسفند ماه حضوردرنمازخانه وشركت دربرنامه نمازمدرسه وخواندن نمازبه همراه دانش آموزان پايه چهارم وپنجم وپس ازجشن عبادت

ý        چگونگي آشنايي بافلسفه نمازباطرح سوالات زير دركلاس پايه سوم

1-يادآوري موضوعات ومطالب پايه دوم پيرامون فلسفه نماز

2-طهارت روح چگونه است؟

3-ازچه راهي طهارت روح پيدا مي كنيم؟

4-چراوضو مي گيريم؟

5-هريك ازاجزاي وضوچه تاثيري برانسان دارد؟مثلا شستن صورت چه تاثيري دارد؟شستن دستها به چه معناست؟

6-ازچه زماني بايدنمازبخوانيم ؟

7-تكليف يعني چه؟

8-اهميت آموزش وظايف مكلف ازنظراسلام؟

9-وظايف الهي ،فردي واجتماعي مكلف؟

10-درانجام وظايف الهي آيا بايد ازفرد خاصي يادبگيريم؟

11-فردي كه بايد ازاو دستورات الهي رايادبگيريم چه كسي است؟

12-راه شناسايي اين فرد چيست؟

13-تقليد يعني چه؟

14-راه بدست آوردن احكام ؟

15-راههاي شناخت مجتهد اعلم ؟

16-شرايط مرجع تقليد؟

برنامه نمازدرپايه چهارم

ý     اهداف پايه چهارم :

1-دانش آموزان درپايان سال باكليه مفاهيم نماز آشنا شده باشند.

2-دانش آموزان درپايان سال بامفهوم اذان واقامه وفلسفه انجام آن آشنا شده باشند.

3-دانش آموزان درپايان سال بانمازجماعت وفلسفه نمازجماعت آشناشده باشند.

4-دانش آموزان بتوانند اذان واقامه بگويند ومكبرشوند.

5-مسجد وآداب مسجد رفتن رابشناسند.

ý        برنامه آموزش نمازدرپايه چهارم

1-بازنگري نسبت به آموخته هاي قبلي دانش آموزان ورفع نقاط ضعف درزمينه قرائت نمازووضو

2-شركت دربرنامه نمازمدرسه به همراه معلمين خود وقرائت آن

3-دادن مسئوليت به دانش آموزان درجهت تنظيم صفوف قبله وانتظامات داخلي نمازخانه

4-آموزش اذان واقامه (صحيح)

5-آموزش مكبربودن(صحيح )

6-آشنايي با فلسفه نماز جماعت

ý       چگونگي آشنايي بافلسفه نماز باطرح سوالات ذيل دركلاس چهارم:

1-يادآوري موضوعات ومطالب آموزش داده شده درمورد نماز

2-راههاي تبليغ هردين چگونه است؟

3-هركشوري چگونه شناخته مي شود؟

4-آيا پرچم نماد وشعارهركشوراست؟

5-نماددين اسلام چيست؟

6-اذان چيست ؟ثواب موذن چيست؟

7-اذان چگونه دردين اسلام وازچه زماني مرسوم شد؟

8-چراما نماز مي خوانيم؟

9-مسجد چگونه جايي است؟

10-آداب مسجد چيست؟

11-چرابه مسجد مي رويم ؟

12-اهميت وفضيلت مسجد چيست ؟

آموزگاران محترم مي توانند مفاهيم مذكوررادرقالب فعاليتهاي تحقيقي توسط دانش آموزان آموزش دهند.

 

 

برنامه نمازدرپايه پنجم

ý        اهداف پايه پنجم :

1-دانش آموزان بانمازجماعت وچگونگي اجراي آن آشناشده باشند.

2-دانش آموزان نحوه تنظيم صفوف نمازجماعت رابدانند.

3-فلسفه نمازراكاملا بدانند.

4-آمادگي لازم راجهت شركت درمسابقات مختلف نماز-احكام راكسب كرده باشند.

ý        برنامه آموزش نمازدرپايه پنجم:

1-اجراي نمازدرنمازخانه وحضور درنمازخانه درساعت تعيين شده.

2-داشتن مسئوليت مكبربودن به صورت نوبتي

3-گفتن اذان واقامه توسط دانش آموزان

4-نظارت برتنظيم صفوف دانش آموزان پايه هاي ديگر

5- آشنايي بافلسفه نماز

6-آشنايي بانمازجماعت

ý        چگونگي آشنايي بافلسفه نماز باطرح سوالات ذيل دركلاس پنجم:

1-يادآوري موضوعات ومطالب آموزش داده شده

2-اهميت وجايگاه نمازچيست؟

3-اسرارنمازچيست؟

4-آثارنمازچيست؟

5-سهل انگاري درنماز چه اثراتي دارد؟

6-ترك كردن نمازچه اثراتي دارد؟

7-حضور قلب وخشوع داشتن درنمازچگونه است وراه هاي دستيابي به آن چگونه است ؟

8-تسبيح پروردگارچگونه است وموجودات چگونه خدا راتسبيح مي كنند؟

9-تاثير وفضيلت دعا

10-آشنايي بانمازهاي مستحبي

11-اهميت نماز جمعه چيست ؟

12-اهميت نمازجماعت چيست ؟

13-آثارمعنوي نمازجماعت چيست ؟

14-آثاراجتماعي نمازجماعت چيست؟

15-آثار اخلاقي وتربيتي نمازجماعت چيست؟

16-امام جماعت كيست ؟

17-شرايط امام جماعت چيست ؟

آموزگاران مي توانند مفاهيم مذكوررادرقالب فعاليتهاي تحقيقي توسط دانش آموزان دركلاس به بحث وگفتگوبگذارند تاازاين طريق آموزش انجام گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-مهارت وآداب زندگي اسلامي    

اهداف :

*       ملكه ودروني شدن مفاهيم اعتقادي ،اخلاقي واجتماعي معين شده درجهت نيل به كرامت انساني وپاسداري ازعزت نفس

*      حضورفعال دانش آموزان درتوليد واجراي برنامه هاي تربيتي

*      تعميق آموزش وكيفيت بخشي به آن

*      رشد انگيزه خودشكوفايي وخلاقيت دردانش آموزان ازطريق مشاركت فعال درآموزش

*      افزايش توانايي حل مساله

*      افزايش توانايي مقابله با هيجانات واضطرابها واسترسهاي دروني

*      افزايش توانايي ارتباط موثر

*      آشنايي آموزگاران ودانش آموزان با مهارتهاي زندگي به عنوان بك شهروند.

نتايج موردانتظار:

*      دانش آموزان درتوليد واجراي برنامه هاي تربيتي نقش فعال داشته باشند.

*      مفاهيم اعتقادي ،اخلاقي واجتماعي دردانش آموزان ملكه دروني گردد.

*      دانش آموزان بتوانند مهارتهاي مختلف زندگي را يادبگيرند

*      دانش آموزان بتوانند شيوه ي ارتباط موثر را يا دبگيرند.

*      دانش آموزان بتوانند درمقابل مشكلات ومسايل زندگي واكنشهاي لازم را انجام دهند.

*      شهرونداني مناسب براي زندگي عصرجديد تربيت شوند.

روش اجرا:

طرح باتوجه به كتاب راهنماي معلم وكتاب كار دانش آموز توسط آموزگاران دركلاس اجرامي شود.جهت هماهنگي واجراي بهترطرح ،اولياي دانش آموزان توسط مديروآموزگاران توجيه مي شوند تادراجراي واحدكارها بادانش آموزان خود همكاري داشته باشند. نمايشگاهي ازدستاوردها وفعاليتهاي دانش آموزان دربهمن ماه درسطح مدارس برپا مي شود. 5نمونه كارهاي برتر دانش آموزان جهت برگزاري نمايشگاه درسطح  بخش به محل برگزاري نمايشگاه ارسال شده وگزارش فعاليتهاي انجام شده تا پايان اسفندماه به كارشناسي آموزش ابتدايي ارسال مي شود. مكان برگزاري نمايشگاه توسط اعضاي گروه درجلسه آبان ماه مشخص مي گردد تا ساير مدارس كارهاي برتررا به آنجا ارسال نمايند.   

تقويم اجرايي طرح  مهارت وآداب زندگي اسلامي سال تحصيلي 89-88

رديف

عنوان

زمان

1

توزيع كتاب  توسط كارشناسي ابتدايي

هفته چهارم مهرماه

2

توزيع كتاب توسط مدارس

هفته اول آبان

3

برگزاري جلسه گروهي مديران جهت توجيه وتشكيل كميته هاي ويژه ي بررسي طرحهاي ابتدايي

هفته اول آبان

4

برگزاري جلسه شوراي آموزگاران درقالب توجيه طرح 

هفته اول آبان 

5

ارسال صورتجلسه شوراي آموزگاران به كارشناسي ابتدايي

هفته اول آبان

6

آغازاجراي طرح دركلاس هاي درس

هفته اول آبان

7

بازديد وارزيابي از طرح توسط مديرومعاونان آموزشي وپرورشي مدرسه

هفته دوم آبان الي پايان بهمن

8

ارزيابي وبازديد از چگونگي اجراي طرح توسط  مديران قطب

هفته سوم آبان  الي بهمن ماه

9

ارزيابي وبازديد از چگونگي اجراي طرح توسط كارشناسي ابتدايي ومعلم راهنما

هفته سوم آبان الي پايان بهمن

10

جمع آوري  كارهاي برتر براي نمايشگاه مدرسه

هفته چهارم بهمن

11

برگزاري نمايشگاه درون بخشي

هفته اول اسفند الي هفته سوم اسفند

12

معرفي نفرات برتر طرح توسط مدارس به مسئولين بخش

( طريقه معرفي: هر پنج نيرو يك نفر ( معاون- آموزگارو...) از فعالين طرح  

هفته چهارم بهمن

13

معرفي نفرات برتر به كارشناسي توسط بخش

هفته اول اسفند

14

ارسال گزارش مصورCd توسط مدارس به كارشناسي ابتدايي

هفته چهارم اسفند

 

5-جشنواره  طراحي آموزشي

اهداف:

*      شناسايي توانائيها واستعدادهاي خاص آموزگاران

*      آشنايي باعملكرد آموزگاران موفق

*      تبادل تجربيات مفيد آموزشي

نتايج موردانتظار:

*      آموزگاران بتوانند تجارب وخلاقيت هاي خودرادرزمينه تدريس به نمايش بگذارند.

*      آموزگاران باالگوهاي متنوع يادهي يادگيري آشنا شوند.

روش اجرا:

جشنواره طراحي آموزشي دردروس ذيل برگزارمي گردد:

پيش دبستان :قصه گويي ونمايش خلاق ،پايه اول تا پايه پنجم درس رياضيات   

.براي اجراي مرحله اول طرح مربوطه، فرصت 60روزه به همكاران  داده مي شود كه مي بايست درجلسه شوراي آموزگاران طرح درس همكاران  مورد بررسي قرارگرفته شود وبانظرشوراي آموزگاران طرحهاي درس منتخب دبستان تامورخه19/9/88به مسئولين بخش مربوطه تحويل گردد. دربخش ها كميته اي جهت بررسي طرح درسها تشكيل وطرح درسهاي مدارس بررسي ونفرات منتخب به كارشناسي ابتدايي معرفي مي گردد. (فرم هاي داوري پيوست مي باشد)

تقويم اجرايي طرح  جشنواره طراحي آموزشي سال تحصيلي 89-88

رديف

عنوان

زمان

1

ارسال نمايه طرح ها

هفته چهارم مهرماه

2

برگزاري جلسه گروهي مديران جهت توجيه وتشكيل كميته هاي ويژه ي بررسي طرحهاي ابتداي

هفته اول آبان

3

برگزاري جلسات شوراي آموزگاران جهت توجيه طرح ها

هفته اول آبان

4

برگزاري دوره هاي آموزشي درون بخشي توسط بخش ها

هفته دوم آبان الي پايان آبان 

5

نوشتن طرح درس توسط آموزگاران مديران ،معاونان ومربيان پيش دبستان

هفته اول آذرماه الي هفته سوم آذر ماه

6

بررسي طرح درسها توسط كميته بررسي مدرسه ومعرفي نفرات برتر به مسئولين بخش (از هرپايه يك نفر ومدارس بالاي 15 كلاس از هرپايه دونفر به  همراه Cd تدريس آنها به بخش معرفي شود.)   

هفته چهارم آذرماه

7

ارزيابي وبازديد از چگونگي اجراي طرح توسط  مديران قطب

هفته سوم آبان  الي بهمن ماه

8

ارزيابي وبازديد از چگونگي اجراي طرح توسط كارشناسي ابتدايي ومعلم راهنما

هفته سوم آبان الي پايان بهمن

9

جمع آوري طرح درسهاي منتخب توسط مسئول بخش

هفته چهارم آذرماه

10

بررسي طرح درسها توسط كميته بخش وانتخاب نفرات برتر وارسال اسامي وطرح درسهاي برتر به همراه Cd تدريس آنها به كارشناسي ابتدايي (از هرپايه دو طرح درس)

 هفته اول دي ماه

11

بررسي طرح درسهاي برتر توسط كارشناسي ابتدايي ومعرفي نفرات برتر به سازمان

 هفته سوم دي ماه

 توجه : 

×      زمان اجراي تدريس بين 25 الي 30 دقيقه باشد.

×      ارسال فيلم ها به صورت Cd باشد.

×      به Cd هاي ارسال شده بعد از مهلت اعلام شده ترتيب اثري داده نخواهد شد.

×      درابتداي Cd هاي ارسالي موارد زيربه ترتيب اعمال شود.

1-   اداره آموزش وپرورش بوستان وگلستان      2- معاونت آموزش ونوآوري بوستان وگلستان

3- كارشناسي آموزش ابتدايي                    4- شانزدهيمن دوره جشنواره طراحي آموزشي دوره ي ابتدايي وپيش دبستاني

5- نام دبستان   6- نام آموزگار  7- نام درس  8- موضوع طراحي  9- پايه تحصيلي 10- سال تحصيلي 89-88

 

6-مستند سازي تجربه هاي برتر

اهداف :

*      كيفيت بخشي به آموزش ازطريق معرفي طرحها

*      انتقال تجربه هاي برتر ازطريق بازديدهاي متقابل

*      آموزش نيروي انساني به طور غيرمستقيم

*      تشويق وترغيب مديران ،معاونين  وآموزگاران به تفكر وارائه خلاقيت درانجام فعاليتهاي آموزشي وپرورشي

نتايج مورد انتظار:

*      مديران مدارس بتوانند ازتجارب وخلاقيت هاي يكديگر درزمينه مديريت  تغيير نگرشهايي ايجادكنند

*      درزمينه چالشهاي مديريتي درمديران تغيير نگرشهايي ايجاد شود.

*      فعاليتهاي  مدارس بهبود يابد.

روش اجرا:

درهرمدرسه طرحهاي مختلف آموزشي ،پرورشي ،انضباطي و...توسط مدير،معاونين وآموزگاران به شوراي آموزگاران مدرسه پيشنهاد مي گردد ازبين طرحهاي پيشنهادي ،سه طرح توسط شوراي آموزگاران انتخاب مي گرددودرطول سال تحصيلي طرح مربوطه درمدرسه اجرامي گردد.مقتضي است مدارس طرح  ولوح فشرده ازطرح مربوطه راتامورخه 10/11/88به مسئولين بخش تحويل نمايند. ( فرمهاي مربوط به نوشتن طرح وداوري طرح پيوست مي باشد.)

تقويم اجرايي طرح  مستندسازي تجربه هاي برتر سال تحصيلي 89-88

رديف

عنوان

زمان

1

توزيع كتاب  مستندسازي توسط كارشناسي ابتدايي  

هفته چهارم مهرماه

2

برگزاري جلسه گروهي مديران جهت توجيه وتشكيل كميته هاي ويژه ي بررسي طرحهاي ابتدايي

هفته اول آبان

3

برگزاري جلسه شوراي آموزگاران درقالب توجيه طرح 

هفته اول آبان 

4

ارسال صورتجلسه شوراي آموزگاران به كارشناسي

هفته اول آبان

5

نوشتن طرح واجراي طرح  

هفته سوم آبان الي هفته دوم ديماه

6

ارزيابي وبازديد از چگونگي اجراي طرح توسط  مديران قطب

هفته سوم آبان  الي بهمن ماه

7

ارزيابي وبازديد از چگونگي اجراي طرح توسط كارشناسي ابتدايي ومعلم راهنما

هفته سوم آبان الي پايان بهمن

8

بررسي طرح هاي برتر توسط شوراي آموزگاران ومعرفي آنها به بخش     ( هر مدرسه سه طرح )

هفته سوم ديماه

9

بررسي ومعرفي طرح هاي برتر توسط بخش ها به كارشناسي( هر بخش 5 طرح )

هفته چهارم ديماه

10

معرفي نفرات وطرح هاي برتر به سازمان

 هفته اول بهمن

 

 

 

 

 

 

 

7-المپياد هاي علمي

اهداف :

*      شناسايي دانش آموزان مستعد وعلاقه مند وهدايت آنها به سطح بالاتر

*      تمهيد مقدمات براي پرورش ورشد خلاقيت هاي بالقوه دانش آموزان

*      ايجاد فرصت مناسب براي تلاش بيشتردرزمينه آموزه هاي فرهنگي وهنري

 

نتايج موردانتظار:

*   دانش آموزان بتوانند تواناييهاي علمي خودراسنجش نمايند.

*   دانش آموزان مستعد درزمينه هاي علمي  شناسايي شوند.

*   نحوه عملكرد آموزگاران باتوجه به امتيازكسب شده توسط دانش آموزان ارزيابي گردد.

روش اجرا:

.المپياد علمي درسال جاري هرپنج پايه را شامل مي شود

*      پايه اول و دوم درهفته سوم اسفندماه به صورت مدرسه اي برگزار مي شود.

*      پايه  هاي سوم ،چهارم و پنجم درچهارمرحله اجرا خواهد شد

1-مرحله اول مدرسه اي براي همه ي دانش آموزان اجرا مي شود.

2-مرحله دوم به صورت بخشي اجرا مي شود

3- مرحله سوم به صورت منطقه اي اجرا مي شود.

4- مرحله چهارم به صورت قطبي اجرا مي شود.

 

تقويم اجرايي طرح  المپيادعلمي سال تحصيلي 89-88

عنوان

زمان

 ارسال نمايه طرح ها  

هفته چهارم مهرماه

برگزاري جلسه گروهي مديران جهت توجيه وتشكيل كميته هاي ويژه ي بررسي طرحهاي ابتدايي

هفته اول آبان

برگزاري جلسه شوراي آموزگاران درقالب توجيه طرح 

هفته اول آبان 

ارسال صورتجلسه شوراي آموزگاران به كارشناسي

هفته اول آبان

اجراي آزمون براي همه ي دانش آموزان به صورت درون مدرسه اي

آذرماه

اجراي آزمون درون بخشي (نفرات منتخب هرپايه 15درصد دانش آموزان )

ديماه

اجراي آزمون منطقه اي( نفرات منتخب بخش ها هر بخش 150 دانش آموزاز هرپايه)

 اسفندماه

اجراي آزمون قطب نفرات برتر منطقه از يك الي صد 

فروردين ماه  89

ارسال گزارش Cd   به كارشناسي ابتدايي

هفته چهارم اسفند

برگزاري اختتاميه 

ارديبهشت ماه 89

 

 

 

 

 

 

 

 

8-جذب دانش آموزان بازمانده ازتحصيل:

اهداف:

*      اجراي سياست آموزش وپرورش به منظور تحقق عدالت آموزشي

*      شناسايي دانش آموزان بازمانده ازتحصيل

*      اقدام جهت ريشه كني بيسوادي

*      بهره مندي همه ي كودكان لازم التعليم از امكانات آموزشي وپرورشي

*      ايجادبرابري باسوادي بين مردان وزنان

*      ايجادبرابري باسوادي بين اغنياءوفقراء

*      جذب كودكان لازم التعليم درمناطق بويژه روستايي كه بنا به هردليلي درمدرسه حضور ندارند.

نتايج موردانتظار:

*        دانش آموزان بازمانده ازتحصيل شناسايي گردند.

*        همه دانش آموزان بتوانند ازحق باسوادشدن برخوردارگردند.

*        دانش آموزان بازمانده ازتحصيل جذب گردند.

روش اجرا:

مدارس مي توانندازطريق شوراي محل،انجمن اولياومربيان،مساجد،حسينيه ها،كسبه محل وافرادمعتمد محل به شناسايي دانش آموزان بازمانده ازتحصيل بپردازند وبه جذب دانش آموزان براي تحصيل درمدرسه اقدام نمايند.لازم  به ذكراست براي دانش آموزاني كه داراي مشكل اقتصادي مي باشندازطرف اداره مبلغ 500000ريال به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت خواهدشد. كه ازاين مبلغ 450000 ريال هزينه خريد لوازم التحرير وپوشاك ( ارسال فاكتور به كارشناسي ابتدايي) 50000ريال حق الزحمه مدير مدرسه خواهد بود.

تقويم اجرايي جذب كودكان بازمانده از تحصيل سال تحصيلي 89-88

عنوان

زمان

ارسال نمايه طرحها

هفته چهارم مهرماه

برگزاري جلسه گروهي مديران جهت توجيه وتشكيل كميته هاي ويژه ي بررسي طرحهاي ابتداي

هفته اول آبان

برگزاري جلسه شوراي آموزگاران درقالب توجيه طرح 

هفته اول آبان 

ارسال صورتجلسه شوراي آموزگاران به كارشناسي

هفته اول آبان

نامگذاري هفته اي با عنوان اقدام همگاني براي جذب كودكان لازم التعليم 

9 الي 16 آبان ماه

اطلاع رساني گسترده درسطح مدرسه وبخش ومجامع عمومي (نصب بنر،پوستر،تراكت ، پارچه نويسي و ....)

هفته اول آبان الي پايان آبان ماه

جمع آوري آمار وثبت نام دانش آموزان

هفته اول آبان الي پايان آبان ماه

ارسال آمار دانش آموزان براساس جدول ذيل به كارشناسي ابتدايي

پايان آبان ماه

ارسال گزارش مصور از فعاليتهاي انجام شده دراين خصوص به كارشناسي ابتدايي

پايان آبان ماه

 

آمار دانش آموزان بازمانده از تحصيل جذب شده دبستان ........................ سال تحصيلي 89-88

رديف

نام دانش آموز

پايه تحصيلي جذب شده

علت اصلي عدم مراجعه به مدرسه

1

 

 

 

2

 

 

 

صحت موارد فوق مورد تائيد اينجانب ................ مدير دبستان ................. مي باشد.                       مهروامضاء

 

9-شناسايي دانش آموزان لازم التوجه:

ضرورت اجراي طرح:

*      كاهش افت تحصيلي دانش آموزان

*      شناسايي دانش آموزان بازمانده ازتحصيل

اهداف :

*    شناسايي دانش آموزان لازم التوجه ،ترك تحصيل ،بازمانده ازتحصيل

*    جلوگيري ازتكرارپايه دانش آموزان

*    ارتقاي سطح علمي دانش آموزان

*    كاهش افت تحصيلي دانش آموزان

نتايج موردانتظار:

*    دانش آموزان لازم التوجه ،ترك تحصيل وبازمانده ازتحصيل شناسايي گردند

*    افزايش درصد قبولي وكاهش درصدتكرارپايه

*    كاهش رشد ترك تحصيل دانش آموزان وبازمانده ازتحصيل

روش اجرا:

ابتدادانش آموزان لازم التوجه آموزشي طبق ملاكهاي ذيل شناسايي مي شوند:ارزشيابي تدريجي به صورت كتبي وشفاهي-توجه نداشتن دانش آموزان به درس-عدم انجام تكاليف دركلاس ومنزل-ارزيابي به صورت فردي-پايين بودن سطح نمرات-شركت نكردن درفعاليتهاي گروهي-پايين بودن نمرات آنها نسبت به دانش آموزان ديگر-نداشتن يك خانواده متعادل(متاركه،اقتصادي،اخلاقي ،فوت والدين ،ناپدري ونامادري و...)مشكلات رفتاري(شنيداري وديداري)پس ازاينكه دانش آموزان لازم التوجه شناسايي گرديدندفعاليتهاي مختلفي براي رشدتحصيلي آنان صورت مي گيردكه بدين شرح مي باشد:محبت كردن وتوجه خاص به اين دانش آموزان وايجاد ارتباطي موثروپويابين آموزگاران ودانش آموزان-تشويق دانش آموزان به شركت دركارهاي گروهي-دادن مسئوليت درانجام فعاليتهاي كلاسي-استفاده ازتشويق وكارتهاي تشويقي تهيه مايحتاج لازم براي ادامه تحصيل دانش آموزان بازمانده وترك تحصيل-دادن تكليف براساس تفاوتهاي فردي تماس مداوم ومستمربااولياي دانش آموزان وپيگيري مشكلات آنها-كاربادانش آموزان به صورت انفرادي-تكراروتمرين دروس-بازگويي بعضي ازدروس به صورت نمايشي معرفي آنهابه هسته مشاوره-كمك گرفتن ازآنهادرآموزش بعضي ازدروس-تشكيل كلاسهاي فوق برنامه براي اين دانش آموزان و...

10- محضر قرآن

اهداف

*      ايجاد بستر مناسب براي انس باقرآن واحياي سنت اسلامي درخواندن قرآن

*       رشد تربيت قرآن از طريق توسعه سواد قرآني

*      ارتقاء صلاحيت ها علمي ومهارتي معلمان دوره ابتدايي درآموزش قرآن

*      تقويت نقش معلمان دوره ابتداي درتحقق اهداف تعليم وتربيت اسلامي

 نتايج مودانتظار

*      خواندن روزانه قرآن از روي مصحف كامل وترجيحا بارسم الخط ساده

*      درك معناي آيات ساده وپركاربرد قرآن كريم بااستفاده از كتابهاي آموزش ترجمه ومفاهيم قرآن كريم

روش اجرا:

طرح درمحضرقرآن راهي به سوي توسعه انس باقرآن كريم وگام موثري درراستاي رفع مهجوريت از قرآن كريم درآموزش وپرورش است لذا جهت اجراي طرح مي بايست ابتدا از معلمان داوطلب جهت شركت درطرح ثبت نام نموده،  بعداز ثبت نام  بصورت بخشي كلاسهاي آموزش روخواني قرآن را برگزار مي نمايند.

ساعت دوره روخواني قرآن 28 ساعت  روخواني وتجويد قرآن 16 ساعت آشنايي با مفاهيم قرآني وترجمه آيات منتخب 16 ساعت 

 درپايان گزارشي از برگزاري كلاسهاي آموزشي تاپايان ارديبهشت به كارشناسي ابتدايي ارسال نمائيد.

 

 

11- گذربان مدرسه

 مدارس مجري طرح برابر سال گذشته طرح را اجراي مي نمايند وگزارش مصور را تاپايان بهمن ماه به كارشناسي ابتدايي ارسال مي نمايند.

12- نمايش خلاق

مدارس مجري طرح برابر سال گذشته طرح را اجراي مي نمايند وگزارش مصور را تاپايان بهمن ماه به كارشناسي ابتدايي ارسال مي نمايند.

طرحهاي بخشي مدارس كه درهربخش درطي سال تحصيلي اجرا خواهد شد مدارس مي بايست گزارش طرحهاي بخش را تا پايان فروردين ماه به كارشناسي ابتدايي تحويل نمايند.

1- نگاهي نو به نوشتن

2- هوش هيجاني

3-شناسايي دانش آموزان مستعد

4-تقويت سطح علمي دانش آموزان ضعيف

5-  دانش آموزان وخيابان هاي امن

6- طراحي آموزشي

 

 

ومن ا... التوفيق

كارشناسي آموزش ابتدايي بوستان وگلستان

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ساعت ۱۶:۱ بعد از ظهر  توسط  كارشناسي آموزش ابتدايي   |